1. Bendrosios nuostatos

 

1.1 Ši privatumo politika (toliau – Politika) UAB “Vimista”, į. k. 148133584, buveinės adresas Kuršių g. 2F-207, 03153 Vilnius (toliau – mes), reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą bei mūsų valdomos interneto svetainės https://www.tavotu.lt/ (toliau – Interneto svetainė), veikimo sąlygas.

1.2 Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų pirkėjai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3 Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

 

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.2 Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti mūsų Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.

2.3 Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.4 Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos duomenų tvarkymo veiklos.

2.5 Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:

2.5.1 Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

2.5.2 Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

2.5.3 Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

2.5.4 Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

2.6 Jei norite, kad ištrintume apie Jus turimus duomenis, parašykite mums į info@tavotu.lt

 

3. Elektroninės prekybos vykdymas

3.1 Siekdami suteikti Jums galimybę apsipirkti Interneto svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje, mes prekių užsakymų apdorojimo, finansinių dokumentų išrašymo, su prekių pateikimu ar pristatymu susijusių problemų sprendimo, kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Esant poreikiui, papildoma siuntos gavėjo pateikta pristatymui reikalinga informacija (pvz. informacija kurjeriui).

3.2 Jūsų asmens duomenų tvarkymo elektroninės prekybos vykdymo tikslu teisiniu pagrindu yra būtinybė tvarkyti pateikiamus duomenis siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurią Jūs sudarote įsigydami mūsų prekes.

3.3 Elektroninės prekybos vykdymo tikslais tvarkomus duomenis mes pateikiame savo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

 

4. Elektroninės parduotuvės lankytojų registracija

4.1 Mes savo Interneto svetainės lankytojams sudarome galimybę užsiregistruoti Interneto svetainėje. Atitinkamai, jei Jūs registruojatės Interneto svetainėje, šios paslaugos suteikimo tikslais mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Esant poreikiui, papildoma pristatymui reikalinga informacija (pvz. informacija kurjeriui);
 • Informacija apie pirktas prekes, jų rūšis, išleistas pinigų sumas.

4.2 Jūsų asmens duomenų tvarkymo interneto svetainėje teisiniu pagrindu yra Jūsų duotas sutikimas, išreiškiamas registruojantis ir pateikiant savo duomenis.

4.3 Duomenų, tvarkomų elektroninės parduotuvės lankytojų registracijos tikslais, mes neteikiame tretiesiems asmenims.

 

5. PVM sąskaitų faktūrų fiziniams asmenims išrašymas, prekių pardavimas individualia veikla užsiimantiems asmenims, PVM susigrąžinimo paslaugos teikimas

5.1 PVM sąskaitų faktūrų fiziniams asmenims išrašymo, prekių pardavimo individualia veikla užsiimantiems asmenims, PVM susigrąžinimo paslaugos teikimo tikslais mes tvarkome tokias paslaugas norinčių gauti pirkėjų pateiktus asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Telefono numeris.

5.2 Aukščiau nurodytais tikslais tvarkomi asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims.

 

6. Už prekę sumokėtų pinigų grąžinimas

6.1 Tuo atveju, jei Jūs kaip pirkėjas nuspręstumėte pasinaudoti savo teise grąžinti įsigytą prekę, už prekę sumokėtų pinigų grąžinimo tikslais mes tvarkytume tokius Jūsų pateiktus asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Banko sąskaitos numeris.

6.2 Aukščiau nurodytu tikslu tvarkomi asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims.

 

7. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

7.1 Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7.2 Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

7.3 Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

7.3.1 PVM sąskaitų faktūrų fiziniams asmenims išrašymas, prekių pardavimas individualia veikla užsiimantiems asmenims: 10 metų.

7.3.2 Už prekę sumokėtų pinigų grąžinimas : 10 metų.

7.3.3 Elektroninės prekybos vykdymas: 10 metų.

7.3.4 Elektroninės parduotuvės lankytojų registracija: 3 metai nuo paskutinio prisijungimo.

7.4 Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra pagrįsti bei tinkamai dokumentuoti.

7.5 Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

 

8. Jūsų teisės

8.1 Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.

8.2 Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

8.3 Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu info@tavotu.lt ar paštu siųsdami prašymą Kuršių g. 2F, Vilnius.

 

9. Baigiamosios nuostatos

9.1 Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2 Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

9.3 Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

9.4 Jei norite, kad ištrintume apie Jus turimus duomenis, parašykite mums į info@tavotu.lt